Utendørs trening i Sørmarka / Outdoor workout in Sørmarka

Vil du komme i bedre form, men synes det er vanskelig å motivere deg selv alene? SiS helse kan i så fall tilby deg en plass på vårt lavterskel gruppetilbud. Vi trener i Sørmarka hver mandag, og her er det plass til alle og enhver.  Vi skal gjøre vårt aller beste for at du skal få en god treningsopplevelse.

//

Do you want to improve your strenght and condition, but find it difficult to motivate yourself alone? In that case, SiS Health can offer you a place in our training program that runs over 8 weeks. We work out in Sørmarka every Monday, and have room for everyone, no matter how fit your are. We will do our very best to ensure that you have a good training experience.

Fysisk aktivitet er en medisin helt uten bivirkninger. Som du sikkert vet, finnes det en lang liste med positive effekter av å øke aktiviteten i hverdagen, og en del av disse effektene er dose-respons-styrte. Det handler om å finne akkurat den dosen fysisk aktivitet som gir deg et positivt utbytte og får deg til å ønske å fortsette. I dette tilbudet har du mulighet til å utforske dette sammen med oss - og det er helt gratis. Her er det rom for prøving og feiling, og vi sørger for å "plukke deg opp igjen". 

Mål med kurset

 • Bedre kondisjon og styrke
 • Oppleve mestring ved å bruke kroppen fysisk og dele dette med andre som søker det samme
 • Gi deg mer overskudd, velvære og glede, og forhåpentligvis et friskt og sterkt hode som kan hjelpe deg videre med studiene 

Treningsinnhold: Vi beveger oss i moderat tempo opp til en fast og tilrettelagt sted i Sørmarka hvor vi kjører ulike styrkeøvelser til passende musikk i tre repeterende runder. Øvelsene tilrettelegges for hver enkel deltager sin nivå, og alle vil dermed få en god og nyttig trening av dette. På veien tilbake til campus stopper vi dersom tiden tillater det for å strekke og tøye litt før vi returnerer tilbake til startstedet.

Tid: 

Mandager kl. 13.45 - 15.15

Oppmøte:  Utenfor Kitty Kiellands hus. Selve treningen foregår i Sørmarka. Du trenger kun å stille i treningsbekledning, vi har utstyret. Ved veldig dårlig vær kjører vi et innendørs alternativ dersom smittesituasjonen og tiltakene tillater det.

Dette kurset passer for deg som:

 • Trenger et push for å komme i bedre form, og komme deg over "treningskneiken"
 • Ikke har mye treningserfaring, eller som ikke har trent særlig på en stund 
 • Kan ha nytte og glede av å treffe andre 
 • Har betalt semesteravgift til SiS i inneværende semester 

Påmelding

Du melder deg på her på nettsiden. For å få sikre deg plass på alle treningene må du melde deg på alle datoene du kan delta på. Husk best effekt av treningen får du ved å delta på alle :) Det er viktig at du melder deg av dersom du ikke kan møte på en bestemt dato, da frigjørs plassen til andre, samtidig som du også forenkler administreringen av smittesporingen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med Kristin Hagland på kristin.hagland@studentensbeste.no eller Kjersti Holter på Kjersti.holter@studentensbeste.no

//

Physical activity is a medicine completely without side effects. As you probably know, there is a long list of positive effects from increasing activity in everyday life, and some of these effects are dose-response controlled. It's about finding exactly the dose of physical activity that gives you a positive return and makes you want to keep going. In this course you have the opportunity to explore this with us - and it's completely free. We make room for trial and error, and we make sure to "pick you back up again".

Objectives of the course

 • Better condition and strength
 • Experience mastery by using your body physically and sharing this with others who seek the same
 • Give you more energy, well-being and joy, and hopefully a fresh and strong head that can help you further with your studies

Time:

Mondays at 13.45 - 15.15

Attendance/meet-up: Outside Kitty Kielland's house. The actual training takes place in Sørmarka. You only need to bring work out clothes, we have the equipment. In case of very bad weather, we'll do an indoor alternative.

This course is suitable for those who:

 • Need a push to get in better shape
 • Do not have much training experience, or who have not trained much for a while
 • Can benefit from, and enjoy, meeting others
 • Has paid semester fee to SiS in the current semester

Registration

You sign up here on the website. To secure a place at all the training sessions, you must sign up for all the dates you can participate in. Remember that you'll get the best effect from the training if you participate in all the sessions :) It is important that you unsubscribe if you can not meet on a specific date, so that the space is free for others.

If you have any questions, please contact Kristin Hagland at kristin.hagland@studentensbeste.no or Kjersti Holter at Kjersti.holter@studentensbeste.no

 Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no